Головна Батькам Угода про співпрацю

Угода про співпрацю

Угода про співпрацю
Смілянського природничо-математичного ліцею
та батьків учнів


1. Предмет та мета Угоди
1.1. Предметом і метою Угоди є спільна діяльність, спрямована на створення умов для максимального розвитку індивідуальних здібностей дітей, формування потреб до саморозвитку і самоосвіти.
1.2. Виконавець (Смілянський природничо-математичний ліцей) здійснює навчання відповідно до навчального плану. який відповідає вимогам державного освітнього компоненту, та концепції ліцею як профільного навчального закладу.
2. Обов’язки сторін.
2.1. Смілянський природничо-математичний ліцей зобов’язується:
2.1.1. Надати Учневі(ці) освітню послугу на рівні державних стандартів освіти для учнів 8 – 11 (12) класів згідно з обраним напрямком навчання.
2.1.2. Створити сприятливі умови для інтелектуального, морального та фізичного розвитку особистості Учня, всебічного розвитку його здібностей, забезпечити дотримання прав учасників навчально-виховного процесу відповідно до законодавства.
2.1.3. Нести відповідальність за життя та здоров’я Учня(ці) під час навчально-виховного процесу, дотримуватись встановлених санітарно-гігієнічних норм, правил і вимог.
2.1.4. Надавати можливість отримання доступної інформації і матеріалів для навчання та додаткової освіти.
2.1.5. Організовувати поглиблене вивчення окремих предметів, позаурочну діяльність учнів відповідно їхнім нахилам.
2.1.6. Надавати батькам (чи особам, що їх заміняють) можливість ознайомлення з ходом і змістом навчально-виховного процесу, підсумками успішності Учня(ці), своєчасно (не рідше одного разу на місяць) інформувати батьків про навчання та поведінку Учня(ці).
2.1.7. Забезпечувати соціальний захист учнів із соціально незахищених сімей у відповідності з чинним законодавством.
2.1.8. Видати Замовнику документ про освіту державного зразка.
2.1.9. Інформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про права і обов’язки сторін під час надання та отримання таких послуг. Правила, вимоги та заходи виконавця викладені в Статуті ліцею, навчальних планах, Правилах для учнів, Положенні про дисциплінарну комісію ліцею.
2.1.10. Забезпечувати учнів буфетним та гарячим харчуванням за встановлену плату.
2.1.11. Надавати психолого-педагогічну допомогу батькам (чи особам, що їх заміщують) з питань навчання і виховання дітей.
2.1.12. Своєчасно вживати заходи щодо встановлення справедливості відносно дитини в різних конфліктних ситуаціях.
2.2. Обов’язки Замовника (батьків, чи осіб що їх заміщують).
2.2.1. До початку навчання представити Виконавцю (Смілянському природничо-математичному ліцею) належним чином оформлені документи: копію свідоцтва про народження, свідоцтво про базову загальну середню освіту (для учнів що поступили на ІІІ курс), ідентифікаційний номер (копію), медичну картку, особову справу.
2.2.2. Сприяти навчанню та вихованню Учня(ці), здійснювати контроль за успішністю та поведінкою, відвідувати батьківські збори, позакласні та класні заходи.
2.2.3. Сприяти належному функціонуванню благодійного фонду допомоги Смілянському природничо-математичному ліцею «Сіріус».
2.2.4. Виконувати вимоги законодавства та статуту Виконавця з організації надання освітніх послуг.
2.2.5. Ознайомлюватися з документами, визначеними пунктом 2.1. 9. даної Угоди.
2.2.6. Забезпечувати дитину необхідними засобами для успішного навчання, шкільною формою ділового стилю (обов’язково).
2.2.7. Своєчасно інформувати класного керівника, чи адміністрацію ліцею про хворобу дитини або можливу її відсутність (письмова заява на ім’я директора, довідка медичної установи).
3. Права сторін:
3.1. Ліцей має право:
3.1.1. Складати програму розвитку ліцею. Визначати зміст, форми і методи роботи; коригувати навчальний план, вибирати навчальні програми, курси, підручники.
3.1.2. Встановлювати режим роботи ліцею у відповідності до Статуту ліцею.
3.1.3. Здійснювати конкурсний набір у 8 та 10 профільні класи з інших навчальних закладів відповідно до статуту ліцею.
3.1.4. Заохочувати учня чи вживати заходи стягнення відповідно до Статуту ліцею, Правил для учнів, та Положення про дисциплінарну комісію.
3.2. Батьки мають право:
3.2.1. Брати участь у визначенні додаткових платних послуг через батьківський комітет ліцею та інші форми суспільного управління.
3.2.2. Брати участь у роботі педагогічної ради ліцею як делегати, обрані на батьківській конференції.
3.2.3. Брати участь в організації навчально-виховного процесу в ліцеї.
3.2.4. Звертатися до класного керівника, адміністрації ліцею щодо вирішення конфліктних ситуацій, пов’язаних з дитиною.
4. Термін дії Угоди.
4.1. Дана Угода діє з моменту підписання протягом навчання дитини в ліцеї.
4.2. Дострокове припинення Угоди можливе у випадку невиконання однією із сторін взятих на себе обов’язків.
5. Підстави припинення дії Угоди.
5.1. Дія Угоди припиняється по закінченню терміну, а також за згодою сторін.
5.2. Угода може бути розірвана в односторонньому порядку, якщо сторони не виконують обов’язки за Угодою.
5.3. У разі розірвання Угоди в односторонньому порядку одна із сторін – ініціатор розірвання Угоди – попереджає іншу сторону про дострокове припинення дії угоди з тиждень.
6. Відповідальність сторін.
6.1. Сторони несуть відповідальність щодо Угоди у відповідності з чинним законодавством.
7. Порядок розгляду спірних питань. Інші положення.
7.1. Усі спірні питання і суперечності щодо даної Угоди вирішуються шляхом переговорів.
7.2. Угода складена в двох екземплярах, кожен з яких є рівноправним. Один екземпляр зберігається в особовій справі учня, а другий видається батькам або особам, що їх замінюють.
7.3. Будь-які зміни чи доповнення до Угоди дійсні, якщо вони підписані особами, що уклали дану Угоду.