Головна Абітурієнту Зразки вступних завдань

Зразки вступних тестів

Зразок диктанту

Диктант.

Нова садиба.

 Як гарно тепер на новій садибі! Василько любить залізти на вишню і, заховавшись у зеленій гущавині, ласувати соковитими ягодами. І там, і тут, і над тобою ледь-ледь гойдаються вони, виблискуючи глянцем, як чудесні сережки.
 А під тином, де не скопано, свій особливий, ніким не саджений і не политий город. Тут і лісова цибуля, і зелений щавель, і дика морква. Його вабили ці непомітні рослини. Цікаво було, як вони росли, пнулися до сонця, розцвітали. Ви ж, напевно, не знаєте, як цвіте дика морква? її суцвіття - це кругла зелена куля. Потім куля розкривалась, і це була вже не куля, а зелений кошичок. Мине день-другий, і глянь - розцвів кошичок, викинувши кашку цвіту, і тепер це не кошичок, а біла долоня дитини. Ось які дивовижні рослини знаходив Василько під тином.

128 слів.   ( За О. Донченком )

 
Зразок завдання з біології
Виконайте тестові завдання, дотримуючись таких правил: виберіть варіанти , на Вашу думку, правильних відповідей на кожне завдання та занесіть їх до таблиці. (За кожну правильну відповідь зараховується 1 бал.)
Бал за відповідь не зараховується у випадках: відповідь неправильна або її немає; варіант відповіді записаний олівцем, а не авторучкою; в полі для відповіді трапляються будь-які виправлення та сторонні позначки.
 1. Рослини - це:
  а) рід організмів; б) родина організмів; в) клас організмів; г) царство організмів.
 2. Класифікувати організм - це визначити його:
  а)середовище життя; б) спосіб живлення; в) місце у системі органічного світу;г) хімічний склад.
 3. До генеративних органів рослин належать:
  а) корінь; б)квітка; в) пагін.
 4. Поглинання поживних речовин із ґрунту в рослин забезпечує:
  а) корінь; б) стебло; в) листок; г) квітка.
 5. Рослини засвоюють вуглекислий газ під час:
  а) фотосинтезу; б) дихання; в) транспірації.
 6. Суцвіття волоть належить до:
  а) складних суцвіть; б) простих суцвіть; в) це одна квітка.
 7. Фітогормони - це біологічно активні сполуки, які рослина:
  а) отримує з ґрунту; б) отримує з повітря; в) синтезує самостійно.
 8. Квітки - це видозміна:
  а) кореня; б) листка; в) пагона;
 9. До багатоклітинних водоростей належать:
  а) хлорела; б) вольвокс; в) саргасум.
 10. Тільки багатоклітинні види є серед водоростей:
  а) зелених; б) бурих; в) червоних; г) діатомових.
 11. Хлоропласти у водоростей бувають:
  а) тільки червоного кольору; б) тільки зеленого кольору; в) тільки безбарвні; г) червоного, зеленого, жовто-бурого та інших кольорів.
 12. Зелені водорості у своїх клітинах запасають:
  а) крохмаль; б) багрянковий крохмаль; в) ламінарин. ІЗ.Справжніх коренів не мають: а) мохоподібні; б) папоротеподібні; в) хвощеподібні; г) плауноподібні.
 13. Сфагнум сприяє заболочуванню місцевості, тому що накопичує воду в:
  а) коренях; б) ризоїдах; в) стеблі; г) листках.
 14. До листопадних рослин належить:
  а) сосна; б) ялина; в) модрина.
 15. «Шишкоягода» ялівцю - це:
  а) видозміна пагона; б) видозміна листка; в) плід.
 16. Подвійне запліднення притаманне:
  а) покритонасінним; б) голонасінним; в) мохоподібним; г) папоротеподібним.
 17. Більшості   дводольних   рослин   притаманне   жилкування: 
  а) сітчасте; б) дугове.
 18. Покритонасінні відрізняються від папоротеподібних тим, що: а) серед них є як трав'янисті, так і дерев'янисті форми;
  б) їм притаманне подвійне запліднення; в) здатні утворювати спори.
 19. Плід коробочка характерний для:
  а) картоплі; б) помідорів; в) блекоти.
 20. Не утворюють мікоризу з вищими рослинами:
  а) печериці;б) підберезники; в) підосичники.
 21. Клітини водоростей у складі лишайника розташовані у:
  а)верхній кірочці; б) нижній кірочці; в) серцевині.
 22. До фотосинтезу здатні:
  а) ціанобактерії; б) бульбочкові бактерії; в) кишкова паличка.
 23. Бактерії розмножуються:
  а) спорами; б) поділом клітин; в) вегетативно.
 24. Найродючішими ґрунтами України:
  а) сірі лісові; б) буроземи; в) чорноземи; г) каштанові.
Зразок завдання з математики
Екзамен з математики складається з трьох турів:
1-й тур – тести (мета: перевірити засвоєння учнями основних тем курсу алгебри та геометрії, знання основних формул та понять)
2-й тур – логічний (мета: перевірити розвиток мислення, насамперед логічного, просторової  уяви, алгоритмічної культури)
3-й тур – контрольна робота (мета: діагностика знань і умінь, розв’язування задач підвищеного рівня)
Основні вимоги до математичної підготовки учнів.
Звичайні дроби
Учні повинні уміти:
 • читати і записувати звичайні дроби;
 • застосовувати основну властивість дробу до скорочення дробів і зведення дробів до спільного знаменника;
 • додавати і віднімати звичайні дроби, виконувати множення і ділення звичайних дробів;
 • порівнювати дроби;
 • записувати звичайні дроби у вигляді десяткових і навпаки;
 • розв'язувати основні задачі на дроби.
Відношення і пропорції
Учні повинні уміти:
 • записувати відсотки у вигляді звичайного і десяткового дробів та будь-яке число у вигляді відсотка;
 • розв'язувати три основні задачі на відсотки;
 • знаходити невідомий член пропорції;
 • розв'язувати задачі на пропорційні величини.
Рівняння
Учні повинні уміти:
 • розпізнавати та розв'язувати лінійні рівняння з однією змінною;
 • перевіряти, чи є дане число коренем рівняння;
 • розв'язувати  текстові задачі на складання лінійних рівнянь з однією змінною.
Цілі вирази
Учні повинні уміти:
 • записувати суму, різницю, добуток двох цілих раціональних виразів;
 • обчислювати значення цілого раціонального виразу підстановкоюзначень змінних;
 • розкривати дужки, брати в дужки, зводити подібні члени;
 • записувати добуток однакових множників у вигляді степеня;
 • виконувати множення степенів з однаковою основою;
 • підносити до степеня степінь і добуток;
 • розпізнавати одночлен серед виразів;
 • знаходити степінь одночлена.
Розкладання многочленів на множники
Учні повинні уміти:
 • розкладати многочлен на множники різними способами.
Системи лінійних рівнянь з двома змінними
Учні повинні уміти:
 • розпізнавати рівняння з двома змінними серед інших рівнянь;
 • перевіряти, чи є дана пара чисел розв'язком рівняння з двома змінними;
 • розв'язувати системи двох лінійних рівнянь з двома змінними графічно, способом підстановки і способом додавання;
 • розв'язувати текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними.
Найпростіші геометричні фігури та їх властивості
Учні повинні уміти :
 • зображати та знаходити на малюнках точки, прямі, відрізки, півпрямі, встановлювати і характеризувати взаємне розміщення вказаних у змісті фігур;
 • застосовувати одержані знання до розв'язування задач.
Трикутники
Учні повинні уміти :
 • зображати та знаходити на малюнках рівносторонні, рівнобедрені, прямокутні трикутники та їх елементи;
 • застосовувати властивості трикутників та їх елементів, паралельних прямих, кутів, утворених при перетині паралельних
 • прямих січною до розв'язування задач;
 • доводити рівність трикутників, паралельність прямих, спираючись на відповідні ознаки.
Геометричні побудови
Учні повинні уміти :
 • зображати на малюнках коло та його елементи;
 • застосовувати властивості вписаного (описаного) кола до розв'язування задач;
 • розв'язувати основні задачі на побудову.
Завантажити зразок завдання