Головна Експериментальна робота Формування компетентностей

Формування компетентностей

У вересні 2006 року педагогічний колектив ліцею розпочав дослідно-експериментальну роботу з теми "Методики формування компетентної особистості для життя в інформаційному  суспільстві". Вже у жовтні того ж року ліцей став експериментальним закладом обласного рівня саме з цього питання. В грудні 2008 року ми плануємо завершити тривалу роботу випуском посібника.

Формулювання теми дослідно-експериментальної роботи: «МЕТОДИКИ РОЗВИТКУ КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ ДЛЯ ЖИТТЯ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ»


Мета: реалізація нових підходів до особистісного розвитку учнів в сучасній школі;
розвиток в учнів життєвих компетентностей;
створення бази даних методик формування компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві;
вдосконалення професійної майстерності вчителів щодо використання активних методів навчання і виховання;

Завдання:
1. Проаналізувати науково-методичну літературу з даного питання.
2. Встановити особливості інформаційного суспільства та вимоги до майбутніх фахівців, які житимуть та працюватимуть в цьому суспільстві.
3. Сформувати модель випускника сучасної школи.
4. Визначити психолого-педагогічні та фізіологічні особливості розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.
5. Організувати роботу науково-практичного семінару «Організація розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві».
6. Проаналізувати нові інформаційні та педагогічні технології та розробити методичні рекомендації щодо використання активних методів у навчанні.
7. Створити електронний каталог методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві.
8. Опис методик розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві для впровадження їх в регіоні.

Гіпотеза: Застосування активних (нетрадиційних) методів навчання підвищить результативність та якість навчально-виховного процесу, забезпечить формування в учнів життєвих компетентностей для життя в інформаційному суспільстві

Теоретична значимість експерименту полягає у:
- узагальненні та систематизації відомостей, щодо застосування нових інформаційних та педагогічних технологій в навчально-виховному процесі;
- виділенні психолого-педагогічних і методичних передумов розвитку компетентної особистості для життя в інформаційному суспільстві»
- розробці психолого-педагогічних та методичних рекомендації щодо використання активних методів у навчанні;

Практична значимість дослідження полягає у:
- розробці практичних рекомендацій, навчально-методичних посібників щодо використання активних методів у навчально-виховного процесі;
- створення інформаційних ресурсів в мережі Інтернет для широкого використання вчителями у вигляді освітніх web-сайтів, презентацій, електронних каталогів тощо.

 

Сфери компетентності Характеристика сфер компетентності випускника старшої школи
Готовність до безперервної освіти 1. Пізнавальна активність, начитаність, глибокі знання з окремих галузей науки і практики.
2. Лінгвістична компетентність. Об'єктивність, обґрунтованість і доказовість суджень.
3. Уміння оперувати знаннями в житті та навчанні, самостійно використовувати джерела інформації для вирішення пізнавальних задач, власного розвитку.
4. Сформованість самодисципліни, наявність умінь і навичок самостійної, регулярної навчальної праці.
5. Потреба у використанні додаткових джерел для вирішення пізнавальних задач
Соціально-комунікативна 1. Культура мови й мислення. Вільне володіння державною мовою та немовними засобами спілкування, активного слухання, знаходження стилю й тону спілкування.
2. Здібність емоційно відгукуватися на переживання інших людей, враховуючи особливості та психічний стан співрозмовника.
3. Розвиток своїх комунікативних можливостей за рахунок самоусвідомлення, самоаналізу та знань і вмінь, які забезпечують об'єктивне сприймання оточуючих.
4. Оволодіння навичками ведення діалогу, обґрунтування своїх міркувань і життєвих позицій.
5. Розуміння, толерантне сприйняття й повага культурних відмінностей на засадах державотворчої самовизначеності й патріотизму
Професійно-трудова, соціально-діяльнісна, суспільно-правова, сімейно-побутова 1. Уявлення про світ сучасних професій, особливості різних видів трудової діяльності та свої можливості щодо майбутньої професійно-трудової діяльності.
2. Знання основних положень законодавства про працю, права і обов'язки неповнолітніх у трудовій сфері.
3. Наявність уявлень про загальну ситуацію на ринку праці, тенденції щодо трудової зайнятості, перспективи розвитку основних промислових обслуговуючих видів діяльності в державі, регіоні, місті.
4. Самоорганізація, вміння визначити найбільш раціональну тактику поведінки в період профільного навчання з перспективою адекватного професійного самовизначення й подальшого вдосконалення своїх професійних можливостей.
5. Набуття певного досвіду практичної професійно-трудової діяльності засобами самообслуговування
1. Знання основних положень Конституції України, чіткість уявлень про політичну структуру сучасної держави і державної влади.
2. Уявлення про права й обов'язки громадянина України, члена учнівського колективу та їхня реалізація.
3. Знання законів, які регламентують участь громадян у різних формах суспільно-політичної діяльності.
4. Дотримання норм і правил людського гуртожитку в школі і поза нею.
5. Високий рівень національної самосвідомості, ініціативність у громадському житті класу і школи.
6. Здатність кооперації, наявність досвіду роботи у виборних органах учнівського самоврядування
1. Усвідомлення сутності ознак дорослої людини: громадянська зрілість, моральна цілісність, особливості рольової поведінки, пов'язаної зі штатною.
2. Наявність цілісної уяви про сутність сім'ї: соціальні функції сім'ї, етичні та правові аспекти сімейного життя, фізіолого-гігієнічні основи сімейного життя, обумовленість труднощів становлення родини.
3. Вміння і навички виконання постійних господарсько-побутових родинних функцій.
4. Дотримання етичних, правових, фізіологічних, гігієнічних аспектів статевих відносин.
5. Сформованість особистісної потреби у турботі, милосерді та стриманості стосовно рідних і близьких
Культурно-дозвільна 1. Наявність уявлень про вільний час як засіб збагачення й розвитку особистості.
2. Здатність оцінювати культурно-дозвільні можливості оточуючого соціуму з метою активного пошуку і організації форм дозвілля, які відповідають особистісним нахилам, здібностям, зацікавленням.
3. Вміння планувати вільний час, раціонально використовувати його, розуміючи закономірність впливу потреб та інтересів на структуру та зміст (творче чи «споживче») дозвілля.
4. Сформованість уявлення про суть неформального спілкування, співвідношення спілкування та етикету, якості особистості, що сприяють встановленню контактів з іншими людьми.
5. Наявність уявлень про сутність і причини виникнення явищ антикультури у суспільстві. Культурний і моральний імунітет стосовно явищ антикультури
Особистісно-етична 1. Гуманістична орієнтація в системі особистісних цінностей.
2. Моральна чесність (цілісність) на підставі етнокультурних, національних, загальнолюдських цінностей.
3. Зорієнтованість на зміну свого стилю життя заради захисту дозвілля. Дбайливе ставлення до живої природи.
4. Самоповага, відповідальність за себе, почуття власної гідності, самодисципліна, самокритичність. Уміння культурними засобами захистити себе від несправедливості.
5. Гуманістична толерантність. Уміння піклуватися й турбуватися про інших, відповідальність за інших
Психолого-фізіологічна 1. Наявність уявлень про особливості свого темпераменту і характеру, стану здоров'я.
2. Уміння самоорганізації у дотриманні режиму праці й відпочинку. Здатність до рефлексії й психофізіологічної саморегуляції.
3. Дотримання правил особистої гігієни, захист від вірусних і інфекційних захворювань, негативне ставлення до шкідливих звичок.
4. Регулярні заняття фізичною культурою, спортом, правильне харчування.
5. Наявність досвіду збереження та зміцнення здоров'я, фізичного стану і досконалості свого зовнішнього вигляду